Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Στατιστικά, ψυχωσικό επεισόδιο μπορεί να βιώσουν περίπου 3 στα 100 άτομα (3% του γενικού πληθυσμού).
Δεν υπάρχει διάκριση όσον αφορά φύλο, ηλικία, εθνικότητα και κουλτούρα.