Ο όρος «ψύχωση» αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου το άτομο χάνει σε κάποιο βαθμό την επαφή του με την πραγματικότητα ή αλλάζει ο τρόπος που βιώνει την πραγματικότητα. H ψύχωση προκαλεί προσωρινή αλλαγή στην αντίληψη, τη σκέψη, το συναίσθημα & τη συμπεριφορά του ατόμου και όχι στην προσωπικότητα του.